Kullanma Suyu

1. OSB’NİN ÜLKE VE BÖLGEDEKİ YERİ

Torbalı Karma ve Mobilya Organize Sanayi Bölgesi, İzmir İli, Torbalı İlçesi, Yeniköy ve Ahmetli Köyleri arasında, Kabacakırı Mevkiinde planlanmaktadır. İlçe merkezine yaklaşık 6 km, İzmir’ e ise 50 km mesafede olup, İlçenin güneyinde yer alır.

2. JEOLOJİK VE MORFOLOJİK DURUM

Bölge’nin topoğrafik eğim değerleri genellikle %5-15 arasında olup doğudan batıya doğru artmaktadır.

Bölgede, doğuda metamorfik kayalardan oluşmuş Menderes Masifi, ortada Ankara Zonu ve en batıda ise Karaburun Kuşağı yer almaktadır. Menderes Masifi metamorfik kayalardan meydana gelmiştir ve alt bölümlerinde gnays ve mikaşistler ile üst bölümlerinde kalın bir karbonat istifi bulunmaktadır. Bu karbonat istifinin yaşı Permokarbonfiber’ den başlar ve alt düzeylerinde mermer şist ardalanmasıyla, orta ve üst düzeylerinde Triyas’ dan Üst Kratese’ ye kadar devamlı bir kireçtaşı istifiyle tanımlanır. Bölge alanının temelinde Paleozoyik yaşlı şistler ve şistler içerisinde yer alan mermer mercekleri bulunmaktadır. Şistler üzerinde diskordan olarak Permiyen-Mesozoyik yaşlı dolomitik mermer ve mermer yer almaktadır. Tüm bu birimleri yamaç molozu uyumsuzlukla örtmektedir

Ege graben sistemi, Kuzey Anadolu Fayı ile Batı Anadolu’daki çekme rejiminin etkisi altında bulunmaktadır. Bu nedenle bu bölgede oluşmuş depremlerin odak mekanizmaları hem normal, hem de yatay bileşenlerin hakim oldukları bileşik fay çözümleri vermiştir. Özet olarak, Miyosende yükselen dağ blokları arasında KD – GB ve KB-GD doğrultulu çöküntü havzaları oluşmuş ve bunların tabanları göllerle kaplanmıştır. İkinci aşamada ise, yükselmeye devam eden dağ blokları arasındaki Miyosen yaşlı gölsel sediman istifleri de parçalanmış, graben içinde grabenler gelişmiştir. Bu dönemin önemli bir özelliği de batı doğu doğrultulu yeni grabenlerin oluşumudur. İzmir bu genç çöküntü alanlarından biri içinde bulunmaktadır. Güney kenarındaki faylar daha aktif durumdadır.

Bölgede heyelan, kaya düşmesi, çığ gibi afet riski bulunmamaktadır.

Bölgenin jeomorfolojisini etkileyen en önemli dereler, Bölgenin batı ve güney batısından geçen İnli Dere, Daloğlan Dere ve Uzun Derelerdir.

3. İKLİM ve HİDROJEOLOJİ

Bölge ikliminin, belirli bir iklim tipine göre değerlendirilmesi son derece zordur. Çünkü gezici hava hareketlerinin etkisi altında kalan yöre iklimi, Akdeniz ve Karadeniz iklimleri arasında bir geçiş niteliği taşımaktadır. Bu durum Bölge’de üç ana hava tipinin geçerli olduğuna işaret etmektedir. Bunlar kuzeyden ve güneyden sokulan hava kütlelerine bağlı olanlarla, durgun hava nitelikli tiplerdir. Bu üç ana hava tipi arasında en çok görüleni kuzeyden gelen hava kütleleridir.

İzmir İli, Güzelyalı Meteoroloji İstasyonunun güneyinde kalmakta olup, bu istasyonun meteorolojik verileri inceleme alanı için yeterli olacaktır. Bu istasyona ait 1939-1995 yılları arası aylık toplam yağış miktarı aşağıdaki tabloda verilmiştir.

 

YIL/AY OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK TOPLAM
1971 80 196 120.6 32.3 3.9 2.9 9.4 18.1 0.4 22.9 107.1 131.7 725.3
1972 25.2 62.1 35.7 41.4 38.1 0.4 0.1 2.6 9.2 85.6 34 4.9 339.6
1973 135.3 186.7 38.6 44.6 9.5 20.7 0.2 7.6 29.7 39.7 111.6 624.2
1974 12.7 148.4 127.3 23.1 29.1 0.5 1.5 11.8 59.5 118.3 167.8 700
1975 175.1 76 53.4 57.8 16.8 47.5 5 31.1 128.1 123.2 714
1976 72.2 82.7 63.8 94.3 33.9 9.5 24 4.8 28.2 243 74.8 141.8 872.7
1977 73.5 65.4 24.5 37.8 2.1 0.7 0 16.8 72.4 71.7 103.1 468
1978 247.7 179.2 123.6 75 40.7 3.5 51.5 66.1 80.2 28 895.5
1979 238.8 77.7 31 20.6 63.7 9.3 0 38.8 182.7 126.9 789.5
1980 206.2 41.5 77.8 51.7 33 13.6 8.7 150.4 198 780.9
1981 337.8 52.4 83.7 13 22.7 0 21.1 170.9 354.6 1056
1982 63.7 53.4 110.1 98.4 51.8 0.7 77.7 76.2 129.1 661.6
1983 47.4 106.8 9.7 40.3 2.4 12.8 9.8 0.4 2.6 158.8 158.4 549.4
1984 242.6 99.5 104.2 71.5 0.2 0 16.4 1.9 0.2 89.8 58.8 685.1
1985 145.7 34.6 104 6.1 42.5 1.5 0 29.8 142 20.6 526.8
1986 282.8 151.6 31.5 44.1 7.2 21.2 0.7 22.4 22.8 122 706.3
1987 203.8 55.8 114.9 46 5.2 1.5 1.5 0 1.5 167.3 149.2 746.7
1988 55.7 103.8 164.2 22 8.1 0 0 5.4 118.2 150.1 627.5
1989 4.6 11 128.8 1.8 30 38.6 29.2 44.4 84.7 146.3 519.4
1990 31.4 85.5 21.8 64.9 3.9 2.6 2 8.1 19.9 23.6 278.7 542.4
1991 36 57.9 24.9 46.9 101 0 28 0.1 0 14.5 32.8 123.7 465.3
1992 0 18 76.4 37.4 9.6 3.9 0 1.7 10.2 110.9 93.4 361.5
1993 57 146.6 91.2 48.4 30.8 0.1 2.8 9.1 108.5 177.8 672.3
1994 70.5 95.2 78.3 49.3 32.5 1.3 0.4 0 68.8 85 154.5 635.8
1995 208.6 28.3 185.8 38.9 36.1 0 8.9 21 3.9 175.7 82.8 790

Bu verilere göre, İzmir’ de yağışlar aylara göre düzenli değildir. Bu durum ani yüzeysel sellenme ve taşkınlara neden olmaktadır. Yüzeysel drenaj şekillerinin hazırlanması ve altyapı düzenlemelerinde bu meteorolojik özellik önem taşımaktadır.

İzmir İline ait aylara göre ortalama sıcaklık değerleri aşağıda verilmiştir.

 

Ortalama Sıcaklık (°C) Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C)
Ocak 8.6 12.2 5.6
Şubat 9.3 13.3 6.1
Mart 11.6 16.2 7.7
Nisan 15.8 20.8 11.3
Mayıs 20.6 25.9 15.3
Haziran 25.2 30.5 19.6
Temmuz 28.4 32.7 22.2
Ağustos 27.5 32.3 21.9
Eylül 26.9 28.9 18.5
Ekim 18.4 23.5 14.3
Kasım 14.0 14.5 10.6
Aralık 10.5 13.6 7.4

 

4. TEMİZSU İHTİYACI

Torbalı Karma ve Mobilya Organize Sanayi Bölgesi; Temizsu ihtiyacını hesaplamak için hektar başına brüt 0.40 lt/sn/ha değeri esas alınmıştır. Torbalı Organize Sanayi Bölgesi’ nin toplam 66.58 hektarlık bir alana kurulması planlanmaktadır.

Bu durumda; toplam temizsu ihtiyacı 66,58 x 0.40 = 26.632 lt/sn olarak hesaplanmıştır. Hesap debisi, ihtiyaç debisinin 1.5 katı olarak dikkate alınmıştır.

 

TEMİZSU ŞEBEKE
KAT KARAKTERİSTİĞİ
İMAR ALANI = 66.58 ha
EYK = 94 m
EDK = 57 m
QİHTİYAÇ = 26.63 lt/sn
Qhesap = 39.95 lt/sn

EYK-EDK = 94 – 57 = 37 m < 80 m’dir. Şebeke tek kat olarak düzenlenmiştir. Depo krepin kotu= 133.00 m olarak seçilmiştir.

5. DEPOLAR

Temizsu ihtiyacı yeraltı suyundan terfi edilmek sureti ile temin edileceği için; depo hacmi hesaplanırken günlük su tüketiminin ¼’ ü dikkate alınmıştır. Yangın suyu rezerv hacmi; 5 saat süren iki yangın olacağı varsayılarak 360 m3 olarak kabul edilmiştir.

Buna göre gerekli depo hacmi:

Depo hacmi 1000 m³ seçilmiştir.

Torbalı Karma ve Mobilya Organize Sanayi Bölgesi batısına, 1000 m³’ lük betonarme gömme depo inşa edilecektir.

DY1
YENİ YAPILACAK ALT KAT ŞEBEKE DEPOSU
V = 1000 m3
KK = 133.00 m
ZK = 135.00 m

 6. ŞEBEKE

Şebeke gözlere ayrılarak, kapalı sistem olarak planlanmıştır. Şebeke; en düşük noktasında statik basınç 80.00 m’ yi aşmayacak ve en yüksek noktasında da işletme basıncı 20.00 m’ nin altına düşmeyecek şekilde düzenlenmiştir.

Şebekede ana boruda 10 lt/sn, esas boruda 5 lt/sn ve tali boruda 2.5 lt/sn yangın debisi taşındığı kabul edilerek hesap yapılmıştır.

Şebekede dağıtılan debi günlük ihtiyacın 1.5 katına eşittir.

Şebeke borularında maksimum su hızı 1.00 m/sn civarında tutulmuştur.

Hidrolik hesapta William-Hazen formülü kullanılmıştır. Şebeke ölü nokta metodu kullanılarak ve 3 adet kapalı göz oluşturularak çözülmüştür. Ölü noktalar arası maksimum basınç farkı1.00 m’ nin altındadır.

Şebekede Sosyal Tesis ve İdari Tesis civarına 150 m’ de bir, imar adalarına ise uygun görülen yerlerde olmak üzere toplam 12 adet yangın hidrantı konulmuştur.

Şebekede arıza anında belirli bir bölgenin su dağıtımını ayar edecek şekilde ana ve esas borulardan ayrılan esas ve tali borulara toplam 11 adet vana konmuştur.

Şebekeyi zaman zaman boşaltmak için boru sonlarına ve arazinin düşük olduğu yerlere toplam 2 adet tahliye vanası, arazinin yüksek olduğu yerlere ise toplam 2 adet vantuz konulmuştur.

Bölge içinde yer altı su seviyesinin yüksek olması nedeniyle, temizsu hatlarında düşey doğrultuda meydana gelebilecek sapmaları önleyecek gerekli önlemler alınacaktır.

7. TERFİ HATTI

Torbalı Karma ve Mobilya Organize Sanayi Bölgesi’nde açılacak 3 ya da daha fazla kuyu ile ihtiyaç duyulan temizsu miktarı sağlanacaktır.  Bu kuyulardan toplanacak su TM1 terfi merkezinden 45 Kw gücündeki 1 Asil+1 yedek yatay milli temizsu terfi pompası ile DY1 deposuna pompalanacaktır.

Terfi hattı L=965,00 m uzunluğundadır

Terfi hattında Ø225 HDPE 16 Atü’ lük boru kullanılacaktır.

8. PROJE METRAJI

Projelendirilen şebekeye ait metraj aşağıda sunulmuştur.

 

ÇAP

(mm)

BORU UZUNLUĞU (m)
Ø 110 PE

Ø 125 PE

Ø 180 PE

Ø 200 PE

Ø 225 PE

Ø 280 PE

1951

185

451

248

522

245

TOPLAM 3602