Güneş Enerjisi Santrali

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAK LİSTESİ

1. İnternet sitemizdeki Başvuru Dilekçesi(Dilekçede tesisin kurulacağı adres, ilişkilendirilecek tüketim
tesisine ait abone/tesisat numarası, kurulmak istenen tesisin türü ve bağlantı talep gücü belirtilecektir).
2. EK-1 Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu(Dijital ortamda doldurularak ıslak imzalı olmalıdır).
3. Başvuru yapan gerçek kişi için;
a. Başvuru sahibinin imza beyanı,
b. Vekalet varsa vekaletname ve vekalet alanın imza beyanı/sirküleri,
4. Başvuru yapan tüzel kişi için;
a. Vergi levhası sureti,
b. Firma sahibi/yetkililerinin imza sirküleri,
c. Vekalet varsa vekaletname ve vekalet alanın imza beyanı/sirküleri,
5. Üretim tesisinin kurulacağı yere ait tapu belgesi(İnternet üzerinden çıkartılan web tapu örnekleri başvuru yapılan ay içerisinde alınmalıdır).
6. Üretim tesisinin kurulacağı yer kiralanmış ise başvuru tarihi itibariyle asgari 2 yıl süreli kira sözleşmesi veya kullanım hakkını gösterir sair belge(Kullanım hakkının edinildiğini gösterir belge).
7. Kira sözleşmesi varsa, tarafların imza beyanı veya sirküleri(Noter tasdikli).
8. Üretim tesisinin kamu veya hazine arazisi veya orman sayılan alanlar üzerine kurulmak istenmesi halinde kullanım hakkının edinildiğine dair belge.
9. Tüketim tesisine ilişkin bilgiler;
a. Mevcut tüketim tesisleri için Tekil Kod.
b. Mevcutta kurulu olmayan tüketim tesisleri (AG aboneleri) için 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununa göre verilen inşaat ruhsatı ve/veya inşaat ruhsatı yerine geçen belge ve Onaylı
Elektrik Proje Kapağı.
10. Kurulacak tesisin teknik özelliklerini gösteren Tek Hat Şeması(Dağıtım şebekesine bağlantı noktasından itibaren ölçü devresini, kurulacak tesis elemanlarının teknik özelliklerini ayrıntılı biçimde gösteren) (Islak imzalı olacaktır).
11. Başvuru ücretinin bildirilen hesap numarasına yatırıldığına dair makbuz. (2022 yılı için 250 kW’a kadar olan üretim tesisleri için (250 kW dahil) 0 TL; 250 kW üzeri tesisler için 1149,4 TL+KDV=1356,292 TL) (Dekont tarihi başvuru yapıldığı ay içerisinde olmalı ve açıklama kısmında başvuru yapan yatırımcının
(gerçek/tüzel) unvan bilgileri yer almalıdır).
12. Çatı uygulaması haricindeki güneş enerjisine dayalı başvurular için; mutlak tarım arazileri, özel ürün arazileri, dikili tarım arazileri, sulu tarım arazileri ve çevre arazilerde tarımsal kullanım bütünlüğünü bozan alanları kapsamadığına ilişkin Tarım ve Orman Bakanlığı veya söz konusu Bakanlığın il
müdürlüklerinden alınacak belgenin aslı veya noter onaylı sureti.
13. Çatı uygulamaları hariç olmak üzere eşik değerlerin üzerinde olan projeler için Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamındaki belge.
14. Teknik Değerlendirme Formu (Form dijital ortamda doldurularak başvuru sahibi imzalı ve/veya kaşeli çıktısı ile excel formatında CD hali teslim edilecektir. Teknik Değerlendirme Formunda koordinatların projeksiyon sistemi mutlaka doldurulacaktır).
15. Panellerin yerleşimine göre kaplayacakları alanın koordinatlı aplikasyon krokisi (Koordinatlar, Teknik Değerlendirme Formunda belirtilen koordinatlar ve projeksiyon sistemi ile uyumlu olmalıdır. Koordinatlı aplikasyon krokisi, tapu kadastro, lisanslı harita kadastro mühendislik büroları veya harita
mühendisi onaylı olmalıdır).
16. Başvuruda bulunan tüzel kişinin, tüzel kişilikte doğrudan veya dolaylı pay sahibi olan gerçek veya tüzel kişilerin ortaklık yapısını ve varlığı halinde kontrol ilişkisini ortaya koyan bilgi ve belgeler(İnternet üzerinden alınan belgeler güncel tarihli ve ortakların pay dağılımları gösterir olmalıdır/Anonim
Şirketleri için Hazır Bulunanlar Listesi ile hazırlanan belgeler güncel tarihli ve noter onaylı olmalıdır).
17. Yönetmeliğin 37 inci maddesinin onuncu fıkrası kapsamında sunulacak beyan(Faaliyet Yasağına İlişkin Beyan).

NOT: Hazırlanacak olan başvuru dosyası fihristli ve sıralı şekilde olacaktır.
NOT: Başvuru kapsamında sunulacak belgelerin aslı veya noter onaylı suretlerinin sunulması esastır. İlgili belgelerin aslı ile birlikte fotokopisinin sunulması halinde; fotokopi nüshaya, Şirketimiz bünyesindeki yetkili kişi tarafından “Aslı Görülmüştür” kaydı düşülerek imzalanması gerekmektedir.