Kuruluş ve Yapılan Çalışmalar

Ege Bölgesi  Sanayi Odasının İzmir Valiliğine Torbalı İlçesinde Organize Sanayi Bölgesi kurulması için müracaatı üzerine Torbalı İlçesi Ahmetli-Yeniköy arasındaki Kabacakırı Mevkii Organize Sanayi Bölgesi Alanı olarak tasarlanmış ve Torbalı Organize Sanayi Bölgesi 1996 yılı yatırım programının yayınlandığı 17.05.1996 tarih ve 22639 mükerrer sayılı resmi gazetede yer almıştır. Dönemin Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca yer seçimi (08.12.1998 tarihinde) yapılan ve 260 hektarlık OSB alanı olarak önerilen Bölgemiz ilk etapta yaklaşık 665.000 m2 (66.5 hektar) olarak onaylanmış ve 2003 yılı Haziran ayı sonunda Bölgemiz sınırları kesinleşmiştir. Bu gelişmelerden sonra alanımızın Gözlemsel Jeolojik Etüt Raporu yaptırılmış ve ilgili Bakanlıklarca onaylanmıştır.Bu gelişmelerden sonra Bölgemiz katılımcı kuruluşumuz olan Ege Bölgesi Sanayi Odası ve Torbalı Ticaret Odasından teşkil eden müteşebbis heyetçe hazırlanan KURULUŞ PROTOKOLÜMÜZ 29.04.2004 tarihinde onaylanmış ve Temsil Yetki Belgesi alınarak Tüzel Kişiliğimiz tescil edilmiştir.

KAMULAŞTIRMA ÇALIŞMALARI

Bölgemizin Organize Sanayi Bölgesi olarak onaylanmasını takiben sınırlarımız içerisinde  bulunan hazine arazileri ve özel mülkiyete ait şahıs arazileri (rızaen alım, bazıları ise mahkeme yolu ile ) satın alınmış ve bu parselin tamamı TORBALI Organize Sanayi Bölgesi adına tescil edilmiş ve bahsi geçen parsellerin tapuları bölgemiz adına çıkartılmıştır. Ayrıca giriş yolu üzerinde bulunan parsellerde ifraz edilerek kamulaştırılmış ve rızaen  satın alınmıştır.

HAZİNE ARAZİLERİNİN DURUMU

Bölgemiz içinde kalan toplam 122.940.13 m2’lik Hazine arazisinin bedeli ödenmiş olup tapuları Bölgemiz adına çıkartılmıştır. Hazine arazilerinin toplamı Bölgemizin yaklaşık % 20 sine tekabül etmektedir.

JEOLOJİK VE JEOTEKNİK ZEMİN ETÜD YAPILMASI

Organize Sanayi Bölgesi alanımızın dönemin  Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca 2003 yılında Gözlemsel Jeolojik Etüt işi daha önce yapılmış olup , İmar Planına Esas Jeoteknik Zemin Etüdü işi de tamamlanmış, Bakanlığa vize ettirilmiştir.

ALT YAPI ETÜT PROJE VE İMALAT İŞLERİ

Kesinleşen sınırlarımıza göre imar planı çalışmaları tamamlanmış ve bağlı bulunduğumuz ,  Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığı’nca 13.10.2010 tarihinde onaylatılmıştır.

İlk etapta 2011 yılında yapılan ihale ile Ana yollar ve bağlantı yolları açılmış, 2012-2013 yıllarında 2012 yılında ihalesi yapılan Alt Yapı İmalat işleri (Yağmur suyu, Atık su , Temiz su, Elektirik ve Giriş yolu ) bitirilmiş, 2013 yılı sonunda ihalesi yapılan Bölgemiz iç yollarına yol bordürü ve asfalt yapılması işi 2014 yılı Mart ayında TAMAMLANMIŞTIR.

Bulunduğumuz dönemde ise Enerji Nakil Hattı İhalesi yapılmış ve çalışmalara başlanmıştır.

–2022–

BÖLGEMİZİN ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ

İlave alan tescilinden önce bölgemiz  müteşebbis heyeti %85 orana sahip Ege Bölgesi Sanayi Odası’ndan 13 kişilik temsilci üye, %15 orana sahip Torbalı Ticaret Odası’ndan 2 kişilik temsilci üye ile oluşmakta iken ; Mobilya sektörüne yönelik tahsis edilen ve Bölgemize dahil edilen 62,6 hektarlık alanın Bakanlığımızca yer seçiminin kesinleşmesi ile İzmir Ticaret Odası’ndan % 25 oranda 4 kişilik temsilci üye, Ege Bölgesi Sanayi Odasından  %60 oran ile 9 kişilik temsilci üye ve Torbalı Ticaret Odasından %15 oranla 2 kişilik temsilci üye ile Müteşebbis Heyette yer almış ve Bakanlığımızca onaylanan Kuruluş protokolü sonucu Bölgemizin unvanı; TORBALI KARMA VE MOBİLYA OSB olarak değiştirilmiştir.

21.07.2022 TARİHLİ  MÜTEŞEBBİS HEYET TOPLANTISI

Katılımcıların Müteşebbis Heyete dahil olması ile ilgili yapılan Müteşebbis Heyet toplantısı sonucunda yapılan görevlendirme ile aşağıdaki tablo oluşmuştur.

KATILIMCI KURUMLAR ORGAN LİSTESİ

KURUCU ORTAKLAR ORAN % ÜYE SAYISI
Ege Bölge Sanayi Odası 60 5
İzmir Ticaret Odası 25 2
Torbalı Ticaret Odası 15 1
Katılımcı 7

 

İLAVE ALANLA (MOBİLYA SEKTÖRÜ İLE) İLGİLİ ÇALIŞMALALAR

Bağlı bulunduğumuz T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca  04.01.2022 tarihinde onaylanmış olan kuruluş protokolü doğrultusunda görev alan Müteşebbis Heyet; ilk etapta Yönetim kurulunca hazırlanmış olan bütçeyi onaylamış ve yönetim kurulu da kuruluş çalışmalarına başlamıştır.

      • HALİ HAZIR HARİTA YAPIMI

22.02.2022 tarihinde İhalesi yapılmış ve tamamlanmış olup, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 29.04.2022 tarihinde onaylanmıştır.

      • İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK VE JEOTEKNİK ZEMİN ETÜDÜ

29.03.2022 tarihinde ihale edilmiş olup çalışmaları tamamlanmıştır. 7 Temmuz 2022 tarihinde Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından onaylanmıştır.

      • İMAR PLANI  YAPIMI

29.03.2022 tarihinde ihale edilmiş olup 06.04.2022 tarihinde çalışmalara başlanmıştır. İmar planı çalışmalarının altlığı olan Hali hazır haritalar ve zemin etüt raporlarının onaylarına bağlı  olarak Ağustos 2022 ‘ de tamamlanması planlanmıştır.

Bulunduğumuz dönemde;

– Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca İzmir- Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Plan Değişikliği yapılarak genişleme alanı bölge sınırlarımız üst ölçekli imar planına işlenmiştir.

– Bölgemiz için hazırlanmış olan 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği dosyası İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne sunulmuştur. Bu konuda görüşmelerimiz devam etmektedir.

ENERJİ NAKİL HATTI İMALATI TAMAMLANMIŞTIR

İhalesi 2015 yılında yapılmış olan Enerji Nakil Hattı işi, kamulaştırma işlemlerinin gecikmesi nedeniyle ancak tamamlanabilmiş olup, bulunduğumuz dönem itibari ile (Nisan 2022) katılımcılarımıza (ilave alanda yatırım yapacak mobilya sektörü dahil olmak üzere ) kesintisiz elektrik enerjisi sunulmaktadır.

ARITMA TESİSİ

İlave alanın bölgemize dahil edilmesi ile arıtma tesisi için planlanan konum değişmiştir.

İmar planı onay süreci sonrasında kesinleşecek konum dahilinde proje çalışmaları ve sonrası imalat başlayabilecektir.